Om misverstanden te voorkomen en om u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt bij Steunpunt WordPress, heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven worden. Indien u een dienst afneemt bij Steunpunt WordPress zult u ten allen tijde op deze voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij Steunpunt WordPress gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Indien u een dienst afneemt bij Steunpunt WordPress ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

2) Een dienst bij Steunpunt WordPress geschiedt op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen.

3) De kosten voor alle diensten staan vermeld op de website van Steunpunt WordPress; deze zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

4) Voor de meeste diensten geldt dat de betaling van te voren via bankoverschrijving moet worden voldaan. Bij het maken van een website dient 35% van het totaalbedrag wat is afgesproken van te voren worden overgemaakt.

5) Elk onderhoud abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en is daarna opzegbaar met inachtneming van twee maand. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldoen. Wilt u na het eerste jaar geen onderhoud meer laten doen door Steunpunt WordPress, geeft u dit 1 maand voor verstrijken van het jaar door.

6) Als u Steunpunt WordPress bij u aan huis wilt contracteren, dient de betaling altijd contant te worden voldaan. Het bedrag zal ten alle tijden van te voren met u worden besproken.

7) Indien u verzuimt de factuur (facturen) binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen te betalen ben ik genoodzaakt u een standaardvergoeding van minimaal €40 in rekening te brengen op het totale factuurbedrag. Gaat het om een WordPress website die door Steunpunt WordPress is gemaakt: de website waar het om gaat blijft eigendom van Steunpunt WordPress totdat de factuur is betaald. Tot die tijd zal de website offline worden gezet.

8) Buiten Franeker komen er reiskosten bij van € 0,32 per gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.

9) Voor alle diensten geldt dat de klant een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af dient te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

10) Er wordt geen geld terug gegeven op diensten die Steunpunt WordPress aanbiedt. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die Steunpunt WordPress u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar een voor u juiste oplossing.

11) Steunpunt WordPress zal alle informatie betreffende de klant die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen.

Disclaimer voor www.steunpuntwp.nl
Steunpunt WordPress (onderdeel van Dierentolk Angela van der Ploeg Kamer van Koophandel: 32169527) verleent u hierbij toegang tot www.steunpuntwp.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Steunpunt WordPress behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Steunpunt WordPress spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Steunpunt WordPress nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Steunpunt WordPress.
De website van Steunpunt WordPress is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Deze licentie staat anderen alleen toe om mijn werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken. Naamsvermelding en een link plaatsen is verplicht.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.